Privacyverklaring Caatjes Pen

Caatjes Pen Caatjes Pen, gevestigd aan Millingenstraat 13, 5045 JA Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Erica Theloosen

Millingenstraat 13

5045 JA Tilburg
0641040856

www.caatjespen.nl

Erica Theloosen is de Functionaris Gegevensbescherming van Caatjes Pen. Zij is te bereiken via erica@caatjespen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Caatjes Pen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website: doordat Caatjes Pen evt. een verwijzing maakt naar een boek/magazine/nieuwsbrief/krantje die Caatjes Pen in opdracht voor jou heeft gemaakt. Die voorbeelden worden opgenomen onder het menu-item Tijdschriftenrek.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erica@caatjespen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Caatjes Pen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling. Grondslagen zijn de Overeenkomst en Wettelijke verplichting.  De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Grondslag is Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag is Gerechtvaardigd belang, nl. een commercieel belang.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Grondslag is Gerechtvaardigd belang, nl. een commercieel belang.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren Grondslag is Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het laten afleveren van goederen (bijv. boeken/magazines etc.)
 • Caatjes Pen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Caatjes Pen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Grondslag is Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Caatjes Pen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Caatjes Pen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens klanten         > Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar  > Wettelijk verplicht

Personalia klanten                          > Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar  > Wettelijk verplicht

Adres                                                   > Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar  > Wettelijk verplicht

Telefoonnummer                           > Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar  > Wettelijk verplicht

Personalia prospects                     > enkele maanden, totdat prospect geen prospect meer blijkt te zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

Caatjes Pen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Caatjes Pen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

verwerker doel Verwerkingsovereenkomst
IT bedrijf ICT van Caatjes Pen is er ondergebracht. ja
Mailchimp Om nieuwsbrieven te versturen ja
Webhost Hosten van website Caatjes Pen
Vormgever Indien in opdracht een tekst opgemaakt moet worden door een vormgever Afspraken worden opgenomen in opdrachtbevestiging
Fotograaf Indien in opdracht een fotograaf ingehuurd gaat worden door CP Afspraken worden opgenomen in een opdrachtbevestiging
Boekhouding Boekhouding van CP

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Caatjes Pen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Caatjes Pen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Caatjes Pen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar erica@caatjespen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Caatjes Pen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Caatjes Pen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website www.caatjespen.nl beveiligd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met erica@caatjespen.nl.